english version below / deutsche version unten

Zapraszamy na protest przed siedzibę firmy Drobimex! (Wiesenhof)
13 maja 2018 – Szczecin,
ul. Kniewska, godzina 14:00

Twój udział jest bardzo ważny!
Solidarność naszą bronią!

Oświadczenie BASTA Inicjatywa na Rzecz Zwierząt:

W nawiązaniu do pisma, które otrzymaliśmy na maila Basty! oraz listownie na prywatne adresy naszych aktywistek, chcemy podkreślić kilka niepokojących jego aspektów. Po pierwsze nie podoba nam się fakt, że Drobimex wysyła pisma na domowe adresy, które nie są przeznaczone do korespondencji Basty. Po drugie firma ta oskarża nas o naruszanie dóbr osobistych i żąda usunięcia publikacji, m. in. filmu (https://www.youtube.com/watch?v=HOUiCaqKAa0), który jest dokumentacją transportu zwierząt do rzeźni owej firmy.

Kolejne żądanie dotyczy definitywnego zaniechania dalszych naruszeń dóbr osobistych, według nas oznacza to niemożność jakichkolwiek publikacji związanych z Drobimexem. Naszym zdaniem, w praktyce to próba zamknięcia nam ust, chociaż jedyną naszą „winą”, jest zarejestrowanie istniejących warunków transportu i hodowli kur.

Sporo wątpliwości powstało również z powodu niejasności kryteriów, na podstawie których spółka zdecydowała się skierować korespondencję do wybranych osób, a także metody ustalenia ich tożsamości i adresów zamieszkania.

AKTYWIZM NIE JEST PRZESTĘPSTWEM!
DZIAŁAMY DALEJ!

————————–————————–————————–

Come to protest in front of DROBIMEX (Wiesenhof) headquarters!
13th May 2018 – Szczecin, Poland
Kniewska street, 2 p.m.

Your participation is important!
Solidarity is our weapon!

BASTA!’s statement:

In reference to the letter which was e-mailed to Basta! and to the letters sent to our activists, we would like to emphasize some disturbing aspects these letters included. First of all, we do not approve of the fact that DROBIMEX sends letters to home addresses which are not to be used for correspondence. Second of all, the company accuses us of infringement of personal rights and demands that we delete our publications,https://www.youtube.com/watch?v=HOUiCaqKAa0) among others, which document how the company’s animals are transported to the slaughterhosues.

Another demand is to stop further infringements. To us, it means that it will be impossible to show any other publications. In our opinion, this approach is an attempt to silence us. Although, the only ‚fault’ of ours was to document the conditions hens are transported and kept in.

It is also highly doubtful to know what criteria the company used to choose which Basta! members they decided to send the letters to and what methods were used to identify their personal data.

ACTIVISM IS NOT A CRIME!
WE WON’T STOP!

————————–————————–————————–———

Einladung zum Protest for dem Sitz der Firma Drobimex! (Wiesenhof), 13 Maj 2018 – Szczecin, Polen
Kniewskastrasse, um 14:00 Uhr

Deine Teilnahme ist von Bedeutung!
Solidarität ist unsere Waffe!

Die Erklärung von BASTA! – Initiative für Tiere:

Bezüglich des Schreibens, dass wir an die BASTA!-E-Mail-Adresse, sowie per Post an Privatadressen unserer Aktivisten erhalten haben, möchten wir einige beunruhige Aspekte hervorheben:

Erstens – Es gefällt uns nicht, dass Drobimex Briefe an Privatadressen, die sich nicht für Korespondenz mit BASTA! eignen schickt.
Zweitens – Die Firma wirft uns vor Ihre Persönlichkeitsrechte verletzt zu haben und fordert von uns die Veröffentlichungen zu entfernen, unter anderem das Video
(https://www.youtube.com/watch?v=HOUiCaqKAa0) – Dokumentation von Tiertransport der Firma zum Schlachthof.
Als nächstes, sollen wir entgültig aufhören Persönlichkeitsrechte zuverletzen, was für uns bedeutet,
dass wir sämtliche Publikationen bezüglich Drobimex beenden sollen.

Unserer Meinung nach, ist das ein Versuch um uns zum Schweigen zu bringen,
wobei unsere einzige „Schuld” am filmen der wirklichen Transport- und Zuchtumstände der Hühner liegt.

Viel zu Bedenken gibts auch wegen der unklaren Kriterien, aus welchen die GmbH entschieden hat sich direkt mit dem Schreiben an die ausgewählten Personen zu wenden,wie auch die Methoden die genutzt wurden um die Identitäten und Anschriften aufzufinden.

AKTIVISMUS IST KEIN VERBRECHEN!
WIR KÄMPFEN WEITER!

31281563_1869653743086067_9028022132365328384_n