Zapraszamy na protest przed siedzibą regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Szczecinie!

19 lipca (środa),
Szczecin, ul. Juliusza Słowackiego 2
od godziny 12:00 do 15:30

Pomimo decyzji UNESCO i wielu opinii oraz apelu wielu naukowców Lasy Państwowe i Ministerstwo Środowiska wciąż wycinają Puszczę Białowieską. NIE ZGADZAMY SIĘ NA TO!!!

Co się dzieje? Dlaczego protestujemy?

1. Puszcza Białowieska – ostatni las naturalny Europy jest wycinany pod pretekstem gradacji kornika.
Zjawisko gradacji jest naturalne dla tego lasu. Aktualnie jest niszczony nasz skarb narodowy – to tak, jakby
burzyć Wawel.

2. Puszcza Bukowa – Lasy Państwowe ogłosiły nowy Plan Urządzenia Lasu zakładający zwiększenie
wycinki i rezygnację z wielu dotychczasowych działań ochronnych. Kluczowe uwagi przyrodników
odrzucono.

3. Puszcza Bukowa – aktualnie administracja ministra Szyszki bierze się za osłabienie ochrony Natura
2000 „Wzgórza Bukowe” – odrzucono kluczowe uwagi społeczeństwa. RDOŚ w porozumieniu z Lasami
Państwowymi ogłosiła projekt zmiany Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 „Wzgórza Bukowe”.
Zmiany znacząco redukują ochronę przyrody i łamią dotychczasowy kompromis wypracowany w toku
żmudnych konsultacji społecznych sprzed 3 lat.
RDOŚ w Szczecinie planuje także osłabić zapisy PZO chroniące Puszczę Bukową przez rozlewaniem się
zabudowy mieszkaniowej.

4. Puszcza Karpacka – od lat nie powstaje projektowany Turnicki Park Narodowy, bo Lasy Państwowe
uparcie obstają przy swoim, żeby turnickie lasy ciąć! Jeszcze kilka lat i nie zobaczymy już wielu jodłowych
starodrzewi, których nie sadził człowiek.

5. Lasy Trójmiejskie – Trójmiejski Park Krajobrazowy jest niezwykle ważnym lasem ochronnym dla
Trójmiasta, a także obszarem o wysokich walorach przyrodniczych i Krajobrazowych. Podobnie jak
Puszcza Bukowa dla Szczecina. Niestety, gospodarka leśna jest tam bardzo intensywna i powoduje
zniszczenia, które trudno zaakceptować nie tylko mieszkańcom pobliskiej aglomeracji.

6. Rozrost kosztów PGL Lasy Państwowe. Koszty misji społecznej stanowią bardzo niewielką część
ich kosztów. Nadwyżka wypracowywana z wycinki lasów jest konsumowana przez szybki wzrost płac (i tak
już wyjątkowo wysokich).

7. Działania ministra Jana Szyszko i władz Lasów Państwowych zaczynają przybierać formy
„wojny” z polską przyrodą i jej obrońcami. Na masowych imprezach z udziałem leśników i myśliwych,
z ust osób pełniących najwyższe funkcje padają określenia typu „zielony nazizm”. Dzieje się to przy
oklaskach wielu tysięcy umundurowanych pracowników. Bardzo brutalnie są traktowani pokojowo
protestujący obrońcy Puszczy Białowieskiej. Wiele do życzenia pozostawia „nadgorliwość” Straży Leśnej
w działaniach podejmowanych wobec protestujących.

Domagamy się:

1. Natychmiastowego zaprzestania wzmożonej wycinki Puszczy Białowieskiej i rozszerzenia parku
narodowego na cały jej obszar.

2. Wyłączenia z gospodarki leśnej Puszczy Bukowej i Lasów Trójmiejskich. Proponujemy utworzyć na tych

obszarach użytki ekologiczne, albo stworzyć nową formę prawną „lasy rekreacyjne”, gdzie funkcją lasu
będzie: ochrona przyrody i naturalnego krajobrazu, rekreacja i edukacja społeczeństwa oraz cele naukowe.

3. Utworzenia wreszcie Turnickiego Parku Narodowego.

4. Należytej ochrony innych cennych lasów, które wyróżniają się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi,
a nadal są intensywnie eksploatowane przez PGL Lasy Państwowe.

5. Szacunku dla strony społecznej i jej roli w konsultacjach społecznych oraz należytego wykonywania
obowiązków przez urzędników państwowych i leśników przy tworzeniu planów ochronnych i planów
urządzenia lasu. Osoby pełniące te funkcje powinny postępować zgodnie z misją i zadaniami instytucji
których są pracownikami.

Klub Kniejołaza
Basta – Inicjatywa na Rzecz Zwierząt